คำถามที่พบบ่อย 

 

1. สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คืออะไร

ตอบ

จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 2 คนเป็นรองประธาน รัฐมนตรี 19 กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

 

2.หน้าที่ของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คืออะไร

ตอบ

1. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ

2. กำหนดแผนที่นำทางเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 

3. ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในระบบ ว และ น

4. ปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

5. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย วทน. ของประเทศ

6. กำหนดระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

    ในลักกษณะเป็นก้อน (Block Grant) ตามโปรแกรม ว และ น (Program-based)

7. กำหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์สำหรับการระดมทุน
    การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุนและเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐ

8. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กระบวนการออกใบอนุญาต
     การกำหนดและรับรองมาตรฐาน และการจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 

3.สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ตอบ


4.ประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติคือใคร

ตอบ นายกรัฐมนตรี

 

5.หน่วยงานที่เป็นเลขานุการร่วมของ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ตอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)