สำนักงานเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

“สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”

 เป็นความชัดเจนของการปฏิรูปการวิจัยประเทศ ซึ่งได้บูรณาการหน่วยงานนโยบายด้านการวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม โดยมีพันธกิจที่มีความสอดคล้อง และมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศได้


ติดต่อทางอีเมล์ : infonric@nrct.go.th

   

สำนักงานเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ


 image form web nrct   image form web nrct
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 303 , 405
โทรสาร 02 561 3721 
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-160-5432
โทรสาร : 02-160-5438