การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

จัดการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

  • 15 September 2017
  • Author: Alongkorn
  • Number of views: 675
  • 0 Comments

การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาตร์วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทำ “ยุทธศาตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)” ขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และเพิ่มขีดความสารถของภาคการผลิตและบริการ

          เพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ     (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยในการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการ วช. (ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) ร่วมกับ เลขาธิการ สวทน. (ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์)  นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากการประชุม หลังจากนั้น จึงได้มีการแบ่งกลุ่มการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีผลกระทบทางเศรษฐกิจชัดเจน ปลดล็อคปัญหาของประเทศ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ (Spearhead research and innovation program) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะถูกให้ความสำคัญในช่วงของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ ในระยะเริ่มต้นเพื่อให้มีผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะ 3-5 ปี

          ทั้งนี้ วช. และ สวทน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม ฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงเนื้อหาสาระของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เพื่อนำเสนต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) รัฐบาล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
Print
Tags:
Rate this article:
No rating
«April 2019»
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011